Matarumah Uneputty

(Verhalen achter de familienamen zijn afkomstig uit bron: "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Dit kan voor elk persoon/familie anders zijn.)
(Sedjara dari Matarumah˛ terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah˛ ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Asal orang pertamanja bernama “Lamberth Uneputty”. Ia bertugas mendjadi pimpinan Djemaat Kristen Protestan sedjak tahun 1830 di negeri Aboru. Ia djuga pernah memusnakan patung-patung berhala Pisouri marga Tuwa Saija bernama Yosep Kham Rasul Maluku di satu teluk jang dinamakan Oko hingga sekarang. Ia kemudian kawin dengan salah seorang putri anak Radja Latu Zakarias Usmany, sehingga menetap mendjadi warga negeri Aboru.