Matarumah Riry

(Verhalen achter de familienamen zijn afkomstig uit bron: "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Dit kan voor elk persoon/familie anders zijn.)
(Sedjara dari Matarumah² terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah² ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Asal mojang pertamanja bernama “Syartat Riri”,jang adalah Radja Kaibobu. Ia turun membantu Kapitan Tuwa Saija pada waktu perang melawan Keradjaan Hoamual di Seram Barat. Setelah djatuhnja keredjaan ini, ia turut bersama Kapitan Tuwa Saija kembali ke negeri Aboru serta tinggal menetap di negeri Aboru.