Matarumah Pokomase

(Verhalen achter de familienamen zijn afkomstig uit bron: "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Dit kan voor elk persoon/familie anders zijn.)
(Sedjara dari Matarumah˛ terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah˛ ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Asal mojang pertamanja bernama “Latu Pupu Hurun”, pada saat penjerangan terhadap keradjaan Aman Ira / Aman Ika, ia bernama keluarganja selamat kerena saat itu mereka bertugas mendjaga kandang pemeliharaan babi hutan, di Dusun Hurun. Mereka adalah warga masjarakat pribumi keradjaan ini. Namun setelah runtuhnja keradjaan ini, maka mereka tinggal di suatu tempat jang dinamakan Hatu Poku Mase, serta berpindah lagi dan membuat negerinja bernama Aman Sahuhui, jang biasanja disebut Latu Saman Pokumase.