Matarumah Malawau

(Verhalen achter de familienamen zijn afkomstig uit bron: "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Dit kan voor elk persoon/familie anders zijn.)
(Sedjara dari Matarumah² terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah² ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Asal mojang pertamanja bernama “Nihu Situ Malwangi Malawapahu”. Ia bersama keluarga matarumahnja berpindah dari keredjaan Hoamual, serta tinggal sementara di negeri Hila Pulau Ambon. Sedjak keredjaan ini mengawali persaingan perdagangan menudju permusuhan dengan Bangsa Belanda. Kemudian mereka berpindah ke pantai Pulau Haruku serta membuat negerinja jang bernama Aman Hanala.