Matarumah Latuperissa

(Verhalen achter de familienamen zijn afkomstig uit bron: "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Dit kan voor elk persoon/familie anders zijn.)
(Sedjara dari Matarumah˛ terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah˛ ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Ia bernama Dominggus dan pernah mengikuti tentara sukarela dihutan Pulau Haruku di pertuanan negeri Aboru. Sebab itu, awalnja ia mengawini salah seorang putri marga keturunan Tuwa Saija, serta memperoleh beberapa anak jang bermarga Latuperissa. Ia kemudian kawin lagi dengan salah seorang putri dari keturunan Akihary serta memperoleh beberapa anak jang berturunan marga Latuperissa.